Cronfa Budd Cymunedol Brenig Wind Ltd

rownd 4 ar agor

underline

Mae Rownd 4 Cronfa Budd Cymunedol Brenig Wind Ltd ar agor. Dyddiad Cau ar gyfer derbyn ceisiadau ydi 1af o Fawrth 2021.

Sesiynau Galw i Mewn Rhithiol

Byddwn yn cynnal Sesiynau Galw i Mewn Rhithiol dros Zoom ar Ddydd Iau 18fed Chwefror 2021 i gynnig cyngor ac arweiniad ar y broses ymgeisio. I archebu’ch lle, cysylltwch â Helen Williams ar 01490 340508 neu brenig@cadwynclwyd.co.uk

Dilynnwch y ddolen ar gyfer y dogfennau canlynol:

Cyfarwyddyd Grant

Ffurflen gais ar gyfer prosiectau llai na £10,000

Ffurflen gais ar gyfer prosiectau dros £10,000

Map ardal budd Brenig

Dychwelwch y ffurflen gais a dogfennau ychwanegol i brenig@cadwynclwyd.co.uk.  Dylid dychwelyd y ffurflen gais hon mewn Word, yn electronig ac mewn fformat wedi’i theipio, ni dderbynnir ffurflenni wedi’u hysgrifennu â llaw.  Peidiwch â throsi’r ffurflen i PDF gan ei bod yn drysu’r fformatio.

Cwestiynau am y Ceisiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gronfa neu’r broses ymgeisio, ebostwich brenig@cadwynclwyd.co.uk neu cysylltwch â 01490 340500 os gwelwch yn dda

Cefnogaeth ychwanegol

Mae cymorth ychwanegol ar gael i gymunedau ddatblygu a gweithredu prosiectau gan swyddogion yr awdurdodau lleol. Cysylltwch â:

Fran Rhodes: Swyddog Datblygu Cymunedol, Cyngor Sir Ddinbych

t: 01824 712968

e: fran.rhodes@denbighshire.gov.uk

Ela Williams: Swyddog Cymuned, Diwylliant a Threftadaeth, Bwrdeistref Sirol Conwy

t: 01492 576674

e: ela.williams@conwy.gov.uk

Adroddiad Blynyddol 2020

cylchlythyr (haf 2020)

cronfa budd cymunedol brenig

newyddion a astudiaethau achos

underline
Brenig Wind Ltd supported project
09 February 2021

Nerth Dy Ben yn rhoi platfform i rannu profiad o fewn y Gymru wledig

Heddiw (4 o Chwefror) mae cynllun newydd, Nerth Dy Ben, a sefydlwyd gan chwe ffrind, yn lansio sengl a gwefan newydd sy’n rhannu syniadau ac ysbrydoliaeth am gryfder meddwl yng nghefn gwlad Cymru. Pwrpas Nerth Dy Ben, prosiect a redir gan wirfoddolwyr, yw rhoi llwyfan i unigolion rannu profiadau positif, yn y Gymraeg, am fyw… Read More…

volunteer denbigh community first responders
03 July 2020

Hwb ariannol i wirfoddolwyr sy’n achub bywydau wrth helpu i frwydro’r pandemig coronafeirws

Mae tîm o wirfoddolwyr sy’n achub bywydau, sydd wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â pharafeddygon Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn ystod yr argyfwng coronafeirws yn dathlu hwb ariannol wedi’i bweru gan wynt, sy’n werth mwy na £3,000 i dalu am offer brys newydd. Mae Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol Dinbych, sydd fel arfer yn rhoi o’u… Read More…

16 June 2020

Mae tafarn gymunedol Glan Llyn, Clawdd Newydd yn ganolbwynt ar gyfer darparu bwyd yn yr ardal leol

Mae menter bentref fywiog sy’n cludo bwyd a diod i bobl ynysig ac agored i niwed yn ardal orllewinol Sir Ddinbych wledig yn ystod y pandemig Covid-19 wedi derbyn mwy na £20,000 i roi hwb i’w gwasanaethau. Mae gan Glawddnewydd, pentref rhwng Rhuthun a Cherrigydrudion siop a thafarn, y Glan Llyn, sy’n cael ei rhedeg… Read More…

17 September 2019

Lawnsio Cronfa Newydd Budd Cymunedol Brenig Wind Ltd

Mae cronfa grant cymunedol fferm wynt o bron i £4 miliwn dros 25 mlynedd bellach ar gael i gymunedau o amgylch safle Brenig Wind Ltd i ddechrau elwa ohoni. Daw’r fferm wynt sy’n eiddo i Brenig Wind Limited yn weithredol ym mis Mawrth 2019 ac mae ganddo 16 tyrbin yr un o 2.35MW, gan roi… Read More…

cronfa budd cymunedol brenig

Prosiectau wedi eu cymeradwyo

underline
05 May 2020

GRWPIAU CYMUNEDOL YN ELWA O AIL ROWND ARIAN CRONFA BUDD CYMUNEDOL BRENIG WIND LTD

Mae Brenig Wind Ltd yn falch o gyhoeddi bod y 22 grwp canlynol wedi cael cynnig ac wedi derbyn Grant Cronfa Gymunedol Brenig Wind Ltd (rownd 2: Chwefro – Mawrth 2020)   Ymgeisydd: Sioe Cyffylliog a Bontychel Disgrifiad: Offer – Trelar blwch 10′ gyda ramp, System PA Symudol a 2 Gazeboo Swm y grant: £3,634.86   Ymgeisydd: … Read More…

25 February 2020

Grwpiau cymunedol yn elwa o rownd gyntaf o arian Brenig Wind Ltd

Mae Brenig Wind Ltd yn falch o gyhoeddi bod y 14 grwp canlynol wedi cael cynnig ac wedi derbyn Grant Cronfa Gymunedol Brenig Wind Ltd (rownd 1: Hydref – Rhagfyr 2020)   Ymgeisydd: Cyfeillion Ysgol Carreg Emlyn, Clocaenog (clwb ar ôl ysgol) Disgrifiad: 15 iPad ar gyfer clwb ar ôl ysgol a grwpiau cymunedol yn… Read More…

25 September 2020

GRWPIAU CYMUNEDOL YN ELWA O DRYDYDD ROWND O ARIAN BRENIG WIND LTD

Mae Brenig Wind Ltd yn falch o gyhoeddi bod y 11 grwp canlynol wedi cael cynnig Grant Cronfa Gymunedol Brenig Wind Ltd (rownd 3: Awst 2020) Ymgeisydd: Canolfan Uwchaled Disgrifiad: Adnewyddu bar coffi a storfa cegin Swm y grant: £9,587.29 Ymgeisydd: Clocaenog Playground Project Disgrifiad: Ail osod offer chwarae sydd wedi difrodi Swm y grant: £8,935.22 Ymgeisydd:… Read More…