mae’r grantiau cymunedol a busnes bellach wedi cau

Roedd prosiect Arloesi Cymunedol Sir Ddinbych yn ddull bartneriaith rhwng Asiantaeth Datblygiad Gwledig Cadwyn Clwyd a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych. Roedd y gweithgareddau yn ffocysu ar ddatblygiad economaidd lleol a arweinir gan gymunedau, a fydd yn galluogi cymunedau daearyddol a sectoraidd o fewn Sir Ddinbych i wireddu a meithrin arloesedd ac agwedd entrepreneuaidd ar lefel lleol a micro. Mae prosiect Cronfa Adnewyddu Cymunedol y Deyrnas Unedig wedi ymddwyn fel catalydd ar gyfer ymyrraeth bellach drwy’r Gronfa Ffyniant Gyffredin.

 

Cyflawnodd elfen Cadwyn Clwyd y gweithgareddau canlynol:

Byddwn yn cyflawni buddsoddiad mewn busnesau lleol a chymunedau drwy gefnogi cymunedau, busensau a entrepreneuriaid ar lefel micro a lleol er mwyn rhyddhau eu potensial creadigol a chefnogi arloesedd. Roedd gweithgareddau yn ffocysu ar:

  • Gwella cynhyrchiant busnesau, cystadleuedd a thyfiant
  • Cefnogi entrepreneuriaeth ac arloesedd
  • Hwyluso cydweithrediad lleol ar ddatblygiad economaidd i gyflawni ychwanegu gwerth drwy weithio ar y cyd a gwell cydweithredu

Roeddem yn gweithio gyda:

  • Grwpiau Gweithredu Lleol Sir Ddinbych – clystyrau o grwpiau cymunedol daearyddol (e.e. yn berthnasol i drefi marchnad neu ystadau diwydiannol) a chlystyrau o gymunedau sectoraidd o fusnesau bach a micro i’w galluogi nhw i ymgymryd a phrosiectau peilot ac astudiaethau dichonoldeb ar sail gyfunol gyda ffocws ar dyfiant gwyrdd ac adferiad ôl-cofid. Bydd y gwaith fydd yn cael ei gyflawni yn ffurfio’r sail i gynigion i’r Gronfa Ffyniant Gyffredin.
  • Grant Arloesol Busnesau Unigol Sir Ddinbych – Busnesau bach a micro unigol (yn cychwyn ac sy’n bodoli’n barod) gan gynnwys mentrau cymdeithasol, i arloesi a threialu cynnyrch newydd, prosesau, a darparu gwasanaethau gyda phwyslais ar arloesedd a entrepreneuriaeth. Bydd y prosiect yn treialu pecyn cefnogaeth ar gyfer unigolion a chyrff busnes ar lefel lleol i ddatblygu mentrau a syniadau busnes gyda ffocws cryf ar ryddhau potensial creadigol. Bydd prosiect peilot yn cael ei dreialu gan ddarparu bwrsariaeth ar gyfer costau refeniw o £5,000 ar gyfer 25 o ymgeiswyr yn Sir Ddinbych gyda’I gilydd, a chefnogaeth ymarferol drwy Busnes Cymru.
Arloesi Cymunedol Sir Ddinbych

DIWEDDARIAD PROSIECTAU

underline
26 October 2022

Elwodd prosiectau trawsnewidiol o gyllid sylweddol a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar ddwy gymuned yn Sir Ddinbych.

Elwodd prosiectau trawsnewidiol o gyllid sylweddol a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar ddwy gymuned yn Sir Ddinbych. Roedd Clwb Rygbi’r Rhyl a’r Cylch (RFC) a phrosiectau Dendrocronoleg Rhuthun ymhlith 14 o fentrau i sicrhau cefnogaeth ariannol gan Arloesedd Cymunedol Sir Ddinbych trwy Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU dan arweiniad Cadwyn Clwyd. Bydd cynllun Rhuthun… Read More…

22 June 2022

Cyfleusterau Cymunedol Cynaliadwy

Mae Cadwyn Clwyd (Asiantaeth Datblygu Gwledig) wedi ymuno ag arbenigwyr ynni DEG (Datblygiadau Egni Gwledig) i gynnig 12 archwiliad ynni am ddim i sefydliadau yn Sir Ddinbych sy’n rheoli adeiladau cymunedol. Mae’r argyfwng hinsawdd presennol a’r argyfwng costau byw yn cyflwyno heriau mawr i grwpiau cymunedol sy’n rhedeg adeiladau cymunedol hanfodol, megis neuaddau pentref a… Read More…

10 June 2022

Hwb i Grwpiau Cymunedol Sbarduno Adferiad Economaidd

Mae gweledigaeth gwerth £500,000 i drawsnewid cyfleusterau mewn parc poblogaidd wedi derbyn hwb gan gynllun sy’n hybu adferiad economaidd ôl-bandemig yn Sir Ddinbych. Mae Prosiect Gwella Glan yr Afon Llangollen yn un o 14 o fentrau i sicrhau cyllid gan Arloesi Cymunedol Sir Ddinbych drwy Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU, sydd wedi’i gyfateb gan Gronfa… Read More…

04 February 2022

Cyhoeddi cyllid newydd ar gyfer Sir Ddinbych

Mae arloeswyr ac entrepreneuriaid sydd â syniadau am brosiectau cynaliadwy yn cael eu hannog i wneud cais am grantiau a fydd yn ysgogi adferiad economaidd ôl-Covid yn Sir Ddinbych. Dan arweiniad Cadwyn Clwyd a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd), bydd prosiect Arloesedd Cymunedol Sir Ddinbych gwerth £600,000 yn canolbwyntio ar annog cwmnïau micro, grwpiau… Read More…

Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn rhaglen Llywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Nod hwn yw cefnogi pobl a chymunedau sydd fwyaf mewn angen ledled y DU i dreialu rhaglenni a dulliau newydd i baratoi ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredinol y DU. Mae’n buddsoddi mewn sgiliau, cymuned a lleoedd, busnes lleol, a chefnogi pobl i mewn i gyflogaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewal-fund-prospectus