Rownd 1: Hydref – Rhagfyr 2019

Grwpiau cymunedol yn elwa o rownd gyntaf o arian Brenig Wind Ltd

underline

Mae Brenig Wind Ltd yn falch o gyhoeddi bod y 14 grwp canlynol wedi cael cynnig ac wedi derbyn Grant Cronfa Gymunedol Brenig Wind Ltd (rownd 1: Hydref – Rhagfyr 2019)

Ymgeisydd: Cyfeillion Ysgol Carreg Emlyn, Clocaenog (clwb ar ôl ysgol)

Disgrifiad: 15 iPad ar gyfer clwb ar ôl ysgol a grwpiau cymunedol yn yr ardal

Swm y grant: £3,780.00

Ymgeisydd: Clwb Beicio Hiraethog

Disgrifiad: Prynu beiciau trydan ar gyfer grŵp iechyd cymunedol/beicio

Swm y grant: £6,897.00

Ymgeisydd: Cyngor Cymuned Nantglyn

Disgrifiad: Cyfraniad tuag at astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer adeiladu neuadd bentref newydd

Swm y grant: £3,000.00

Ymgeisydd: Neuadd Goffa Bylchau

Disgrifiad: Ailwampio llawr/toiledau yn neuadd gymunedol y pentref

Swm y grant: £8,524.60

Ymgeisydd: Clwb Hwylio Llyn Brenig

Disgrifiad: cyfraniad tuag at astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer adeiladu cyfleusterau newydd ar gyfer y clwb cymunedol

Swm y grant: £3,800.00

Ymgeisydd: Prosiect cyfranogiad cymunedol Ysgol Pant Pastynog

Disgrifiad: Ail-gynnau plant, pobl ifanc ac oedolion o ran natur a’u hardal leol gan ddysgu sgiliau newydd a defnyddiol

Swm y grant: £7,242.00

Ymgeisydd: Age Connects

Disgrifiad: Hyfforddiant ac offer ar gyfer ymarferwyr gofal traed, targedu’r henoed a’r rhai sydd wedi’u hynysu’n gymdeithasol

Swm y grant: £4,736.00

Ymgeisydd: Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled (Clwb Chwaraeon Cymunedol Bro Aled)

Disgrifiad: Peiriant torri gwair ar gyfer y cae chwaraeon

Swm y grant: £9,595.00

Ymgeisydd: Sioeau Gwledig Hiraethog

Disgrifiad: Cronfeydd i ddatblygu pecyn cymorth ar gyfer sioeau gwledig yn ardal Brenig

Swm y grant: £2,750.00

Ymgeisydd: Cymdeithas Cŵn Defaid Llanrhaeadr

Disgrifiad: Prynu offer ar gyfer sioe flynyddol (cadeiriau a byrddau)

Swm y grant: £2,933.00

Ymgeisydd: Merched y Wawr Nantglyn

Disgrifiad: Ymweliad hanes ag archifau

Swm y grant: £500.00

Ymgeisydd: Clwb Ysgol Betws G G (Clwb ar ol ysgol a grŵp chwarae)

Disgrifiad: Sied Storio

Swm y grant: £1,000.00

Ymgeisydd: Cymdeithas Clwb Bowlio Rhewl

Disgrifiad: Offer storio matiau

Swm y grant: £1,301.42

Ymgeisydd: Grŵp Gweithgareddau Gwledig Nantglyn

Disgrifiad: Grŵp drama lleol-prynu offer

Swm y grant: £1,250.00

 

cefnogaeth ychwanegol

Mae cymorth ychwanegol ar gael i gymunedau ddatblygu a gweithredu prosiectau gan swyddogion yr awdurdodau lleol. Cysylltwch â:

Fran Rhodes: Swyddog Datblygu Cymunedol, Cyngor Sir Ddinbych

t: 01824 712968

e: fran.rhodes@denbighshire.gov.uk

Ela Williams: Swyddog Cymuned, Diwylliant a Threftadaeth, Bwrdeistref Sirol Conwy

t: 01492 576674

e: ela.williams@conwy.gov.uk

 

mae ffurflenni cais a chyfarwyddyd grant ar gyfer cronfa budd cymunedol brenig wind ltd

Dilynnwch y ddolen ar gyfer y dogfennau canlynol:

Cyfarwyddyd Grant

Ffurflen gais ar gyfer prosiectau llai na £10,000

Ffurflen gais ar gyfer prosiectau dros £10,000

Map ardal budd Brenig