energylines
Cefnogi Mentrau

Sir Ddinbych Ffyniannus

underline

Ariennir Sir Ddinbych Ffyniannus gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyninat Gyffredin y DU drwy’r flaenoriaeth fuddsoddi ‘cefnogi busnesau lleol’. Mae nod y prosiect yn cyd-fynd â nodau’r Gronfa Ffyninat Gyffredin y DU i hybu cynhyrchiant, cyflog, swyddi a safonnau byw drwy dyfu’r sector preifat, gyda ffocws ar gefnogi mentrau micro a bach yn Sir Ddinbych.

Yr amcanion yw:

  • Creu swyddi a hybu cydlyniant cymunedol, drwy fuddsoddiadau sy’n adeiladu ar ddiwydiannau a sefydliadau presennol, ac yn amrywio o gymorth i ddechrau busnesau i welliannau gweladwy i gyfleusterau manwerthu, lletygarwch a hamddem lleol.
  • Cynyddu buddsoddiad y sector preifat mewn gweithgareddau sy’n hybu twf, drwy gymorth wedi’i dargedu i ficrofusnesau a busnesau bach i ymgymryd ag arloesedd newydd i gwmni, mabwysiadu technolegau a thechnegau carbon isel sy’n gwella cynhyrchiant, sy’n defnyddio ynni’n effeithlon ; a dechrau neu tyfu eu hallforion.

 

Am y cyllid:

Bydd y gronfa’n cefnogi mentrau micro a bach yn Sir Ddinbych yn uniongyrchol trwy ddarparu dau gynllun grant tuag at gostau sy’n ymwneud â chyflwyno cynhyrchion neu brosesau newydd:

  1. Prosiectau mwy: grant cyfalaf a refeniw o 70%, gydag uchafswm gwariant prosiect o £50,000 (sef £35,000 o arian grant a £15,000 o arian cyfatebol ymgeiswyr). Mae isafswm gwerth cais am grant o £3,000.
  2. Grant Cychwyn Busnes Micro a Busnes bach: grant refeniw hyd at 100% gydag uchafswm gwariant prosiect o £2,000. Er mwyn galluogi’r gronfa i gyrraedd cymaint o fusnesau â phosibl, bydd cyfraniad arian parod cyfatebol yn sgorio’n uwch yn y panel. Mae isafswm gwerth cais am grant o £1,000.

Rhaid i’r holl brosiectau llwyddiannus fod wedi’u cwblhau ac wedi hawlio’r cyllid erbyn 31ain o Hydref 2024 fan bellaf.

Cyfnod Ymgeisio: wedi agor ar yr 2il o Ebrill ac yn cau ar y 13fed o Fai (6 wythnos yn unig!)

Pwy all ymgeisio:

Bydd busnesau micro a bach presennol, busnesau newydd a mentrau cymdeithasol yn gymwys i wneud cais. Bydd y prosiectau yn galluogi mentrau i arloesi; mabwysiadu technolegau ynni-effeithlon a charbon isel; a threialu cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd. Bydd ffocws ar ehangu busnes, cefnogi cyflwyno technolegau arloesol a ffyrdd newydd o wneud busnesau.

Sut i ymgeisio:

Ceir manylion llawn cyllid grant Sir Ddinbych Ffyniannus yn y NODIADAU CYFARWYDDYD. Sylwch fod y canllawiau wedi’u diweddaru o 2il o Ebrill.

Ni fydd angen cwblhau Ffurflen Cyn-Cymhwyster ar-lein bellach. Ond, mae’n rhaid cofrestru ar Submit a chwblau FFURFLEN GAIS gyda’r dogfennau cefnogi.

Os hoffech drafod eich syniadau, cysylltwch â:

Donna Hughes ar 01490 340500 / 07833 084352