divider
26.09.23

swyddi gwag

SWYDDOG CEFNOGI PROSIECT (TWRISTIAETH) Rydym yn edrych am unigolyn brwdfrydig ar gyfer y swydd Swyddog Cefnogi Prosiect (Twristiaeth) er mwyn gweithredu a datblygu Prosiect Cronfa Twf Twrisiaeth, sydd wedi’i ariannu gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin, yn Sir Y Fflint drwy gydweithio gyda’r swyddog prosiect yn Cadwyn Clwyd a phartneriaid a rhanddeiliad allweddol. SWYDDOG CEFNOGI PROSIECT… Read More…

divider
25.08.23

diweddariadau gwaith adeiladu

Adnewyddu Llys Owain Bydd gwaith yn cychwyn yn fuan ar adnewyddu agweddau allanol hen fanc HSBC yng Nghorwen! Sicrhawyd arian trwy raglen Ffyniant Bro y DU i ailwampio’r adeilad i gynnwys rendro, peintio a thrwsio gwaith haearn. Bydd y gwaith yn dechrau ar 30ain o Awst 2023 a bydd yn cymryd tua 16 wythnos. Oherwydd… Read More…

divider
14.07.23

Mynediad Digidol G.Dd.C

Llwyddodd y prosiect i wneud cynnydd aruthrol gan ragori ar y targedau a bwrw iddi i gyflawni ystod o weithgareddau ledled y tri awdurdod lleol. Bu heriau o ran recriwtio gyfyngu ar y gwaith yn Wrecsam a Sir y Fflint i gychwyn ond fe aeth y tîm prosiect rhagddi i gytuno ar ddull amgen i… Read More…

divider
05.07.23

Pentref Clawddnewydd gyda pwll i fod yn falch ohono unwaith eto

Mae pwll sych a fu unwaith yn fan dyfrio pwysig i dda byw a oedd yn teithio ar ffordd hynafol y porthmyn wedi’i adfer i’w hen ogoniant. Mae’r pwll yng Nghlawddnewydd yn sefyll ochr yn ochr â thafarn y pentref, y Glan Llyn, ac unwaith eto mae dŵr yn taro ar ei ymylon diolch i… Read More…

divider
29.06.23

Prosiect Mynediad Digidol

Derbyniodd Prosiect Mynediad Digidol NEWYDD arian prosiect gan gynllun Cydweithredu a Datblygu’r Gadwyn Gyflenwi’r Cynllun Datblygu Gwledig a oedd â’r nod o leihau allgáu digidol yng nghefn gwlad gogledd-ddwyrain Cymru. Trwy ddull partneriaeth yn cyflogi 2 swyddog cyfwerth ag amser llawn, nod y prosiect oedd datblygu camau gweithredu cydweithredol i alluogi atebion i rwystrau y… Read More…

divider
26.06.23

Neuadd bentref yn troi at egni adnewyddadwy gyda chymorth Cadwyn Clwyd

Mae neuadd bentref yn Nyffryn Clwyd wedi symud yn nes at gyrraedd targed sero net – gan ei wneud yn un o’r adeiladau cyhoeddus mwyaf carbon niwtral yng Nghymru. Mae neuadd bentref Llanbedr Dyffryn Clwyd newydd gael ei addasiadau ynni adnewyddadwy diweddaraf drwy gronfa Cymunedau Gwyrdd, sy’n cael ei weinyddu gan Asiantaeth Datblygiad Gwledig, Cadwyn… Read More…

divider
21.06.23

Tir o amgylch neuadd aberduna wedi’i ail-bwrpasu i wneud lle ar gyfer eco-adfywio…

Mae coetir rhyfeddol â grewyd gan gynweithiwr cymdeithasol yn trawsnewid bywydau yn ogystal â chefn gwlad ar ffiniau Sir Ddinbych a Sir y Fflint. Syniad Lucy Powell yw Outside Lives, ac gyda’i thîm o bron i 200 o wirfoddolwyr yn troi’r tir o amgylch Neuadd Aberduna, ger Maeshafn, yn faes breuddwydion ecogyfeillgar. Mae’r prosiect yn… Read More…

divider
26.10.22

Elwodd prosiectau trawsnewidiol o gyllid sylweddol a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar ddwy gymuned yn Sir Ddinbych.

Elwodd prosiectau trawsnewidiol o gyllid sylweddol a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar ddwy gymuned yn Sir Ddinbych. Roedd Clwb Rygbi’r Rhyl a’r Cylch (RFC) a phrosiectau Dendrocronoleg Rhuthun ymhlith 14 o fentrau i sicrhau cefnogaeth ariannol gan Arloesedd Cymunedol Sir Ddinbych trwy Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU dan arweiniad Cadwyn Clwyd. Bydd cynllun Rhuthun… Read More…

divider
Cadwyn Clwyd, WRN Pop-Up 2022
05.08.22

Cyllid LEADER Ar Gael

Gall grwpiau cymunedol a busnes yng nghefn gwlad Sir Ddinbych, Sir y Fflint neu Wrecsam fynegi diddordeb i gael cymorth ariannol tuag at Astudiaethau Dichonoldeb, Prosiectau Peilot, neu brosiectau Hyfforddiant / Mentora. Mae angen i brosiectau ffitio o fewn un o bum thema LEADER: Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol Hwyluso datblygiad cyn-fasnachol, partneriaethau… Read More…

divider
22.06.22

Cyfleusterau Cymunedol Cynaliadwy

Mae Cadwyn Clwyd (Asiantaeth Datblygu Gwledig) wedi ymuno ag arbenigwyr ynni DEG (Datblygiadau Egni Gwledig) i gynnig 12 archwiliad ynni am ddim i sefydliadau yn Sir Ddinbych sy’n rheoli adeiladau cymunedol. Mae’r argyfwng hinsawdd presennol a’r argyfwng costau byw yn cyflwyno heriau mawr i grwpiau cymunedol sy’n rhedeg adeiladau cymunedol hanfodol, megis neuaddau pentref a… Read More…

1 2 3 8