Cefnogi gwelliannau i ble mae bobl yn byw, gweithio a chwarae ynddynt drwy ffocysu ar adferiad ôl-Covid a thwf gwyrdd ar lefel cymunedol.

Cymunedau Gwyrdd

underline

Bwriad Cymunedau Gwyrdd yw dod a phobl a natur at eu gilydd, er lles yr amgylchedd a chymunedau; galluogi cymunedau i drawsnewid eu hardal lleol a’i gwneud yn lefydd deiniadol i fyw, gweithio a chwarae ynddynt; cynyddu cyfleoedd i wirfoddoli yn lleol a bod allan yn yr awyr agored a chryfhau cysylltedd drwy greu cyfleoedd i fywyd gwyllt ffynu ar yr un pryd.

Caiff prosiect Cymunedau Gwyrdd ei ariannu dwy gronfa Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant (ENRaW) Llywodraeth Cymru. Golygai hyn ei fod yn ofynnol i’r prosiectau/mentrau integreiddio egwyddorion Rheolaeth Gynaliadwy o Adnoddau Naturiol (SMNR) i fewn i weithgareddau ac isadeiledd cymunedol.

Bydd Cymunedau Gwyrdd yn cynnig hyd at £30,000 i 30 o gymunedau gwledig yn Siroedd Dinbych, Conwy, Fflint a Wrecsam i gymryd rhan yn y prosiect, a fydd yn cael eu dewis drwy broses galwad agored.

Nid oes dyddiad cau ar gyfer ymgeisio, bydd y rhaglen yn agored tan bydd y gronfa wedi’w chlustnodi. 

Rhai enghreifftiau o brosiectau cymwys yw:
  • Gerddi cymunedol, rhandiroedd a pherllannau, coedlannau, mynwentydd, afonydd a phyllau lleol
  • Ardaloedd bywyd gwyllt a gwarchodfeydd natur
  • Milltiroedd cymunedol i gysylltu cymunedau a thrafnidiaeth werdd gan gynnwys rhwydweithiau beicio a mannau gwefru
  • Llwybrau cerdded, trofeydd trefol a chylchdeithiau o amgylch pentrefi

Os ydych yn gymuned gyda syniad am brosiect o’r fath yn y siroedd cymwys, yna y cam cyntaf yw datgan eich diddordeb drwy lenwi’r ffurflen yma. Dychwelwch y ffurflen i Swyddog Cenfogi’r prosiect, Cara Roberts drwy ebost: cara.roberts@cadwynclwyd.co.uk.

Am fwy o wybodaeth ynglyn a’r canllawiau, dilynwch y linc yma. 

Edrychwn ymlaen i glywed gennych!

Dyma fideo byr o’r Swyddog Rheoli, Haf Roberts, yn cyflwyno prosiect Cymunedau gwyrdd:

Os hoffech sgwrs, cysylltwch gyda:

Haf Roberts, Swyddog Rheoli Prosiect Cymunedau Gwyrdd – 07508443651
neu
Cara Roberts, Swyddog Cefnogi Cymunedau Gwyrdd – 0755495376

Cymunedau Gwyrdd

NEWYDDION A ASTUDIAETHAU ACHOS

underline
22 October 2021

Cymunedau gwledig i rannu cronfa gwerth £ 1.3 miliwn ar gyfer prosiectau gwyrdd

Mae trefi a phentrefi ledled Gogledd Ddwyrain Cymru yn cael eu heirio i lunio prosiectau gwyrdd arloesol er mwyn ennill darn o gronfa gwerth £1.3 miliwn gyda’r nod o hybu’r amgylchedd leol. Nod y gronfa Cymunedau Gwyrdd yw i ddarparu cefnogaeth i brosiectau cynaliadwy a arweinir gan gymunedau. Bydd y gronfa’n cael ei lansio’r mis… Read More…

04 May 2022

PROSIECTAU GARDDIO CYMUNEDOL GOGLEDD CYMRU YN BUDDIO

Mae’r Gronfa’n darparu arian i roi hwb i gynaliadwyedd ar draws y rhanbarth ac mae’n cael ei weinyddu gan asiantaeth datblygu gwledig Cadwyn Clwyd. Mae’r rhaglen sy’n cefnogi’r prosiect, sef Rhaglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, yn cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD), a Llywodraeth Cymru. Mae’r gronfa… Read More…