divider
22.07.21

Mae Brenig Wind Ltd Yn Gweld Aelod Panel Gwirfoddol

Mae Cadwyn Clwyd yn ceisio unigolyn gyda meddylfryd cymunedol i ymuno â Phanel Grant Brenig Wind Limited a fydd yn gyfrifol am asesu ceisiadau grant. Mae Brenig Wind Limited wedi’i leoli yn ardal Cyngor Cymuned Nantglyn a ward etholiadol Llanrhaeadr yng Nghinmeirch yng Nghyngor Sir Ddinbych. Mae’r datblygwyr, Brenig Wind Limited, wedi gosod 16 tyrbin… Read More…

divider
cronfa budd cymunedol Brenig Wind Ltd Community Benefit Fund
12.04.21

GRWPIAU CYMUNEDOL YN ELWA O ROWND PEDWAR CRONFA BUDD CYMUNEDOL BRENIG WIND LTD

Mae Brenig Wind Ltd yn falch i gyhoeddi bod yr 8 grwp canlynol wedi cael cynnig Grant Cronfa Budd Cymunedol Brenig Wind Ltd (rownd 4: Mawrth 2021). Ymgeisydd: Clwb Peldroed Tref Rhuthun Disgrifiad: Llifoleuadau Swm y grant: £10,000 Ymgeisydd: Cae Chwarae Llanfihangel GM Disgrifiad: Ffens Swm y grant: £5,889.00   Ymgeisydd: Clwb Rygbi Dinbych Disgrifiad:… Read More…

divider
01.04.21

Cyfle i gymunedau gwledig Mynydd Hiraethog elwa ar fferm wynt Brenig

Cyfle i gymunedau gwledig Mynydd Hiraethog elwa ar fferm wynt Brenig.  Mae cronfa Budd Cymunedol Brenig Wind Ltd yn cael ei gweinyddu gan asiantaeth datblygu gwledig Cadwyn Clwyd, sydd eisoes wedi dyfarnu chwarter miliwn o bunnoedd mewn ychydig dros flwyddyn i sefydliadau o ardal Hiraethog Conwy a Sir Ddinbych. Mae’r ardal hon yn ymestyn o Lanelwy… Read More…

divider
Brenig Wind Ltd supported project
09.02.21

Nerth Dy Ben yn rhoi platfform i rannu profiad o fewn y Gymru wledig

Heddiw (4 o Chwefror) mae cynllun newydd, Nerth Dy Ben, a sefydlwyd gan chwe ffrind, yn lansio sengl a gwefan newydd sy’n rhannu syniadau ac ysbrydoliaeth am gryfder meddwl yng nghefn gwlad Cymru. Pwrpas Nerth Dy Ben, prosiect a redir gan wirfoddolwyr, yw rhoi llwyfan i unigolion rannu profiadau positif, yn y Gymraeg, am fyw… Read More…

divider
13.01.21

Angen Hyrwyddwyr Lleol

Mae Cadwyn Clwyd (Asiantaeth Datblygu Gwledig) yn chwilio am unigolion i ymuno  â Grwpiau Gweithredu Lleol (GGLl)  yng Ngogledd Ddwyrain Cymru (Sir Ddinbych, Sir y Fflint, a Wrecsam). Cyfrifoldeb y GGLl yw goruchwylio a dyrannu dosbarthiad o dros £7.7 miliwn o arian LEADER mewn ardaloedd gwledig.  Cronfa yw LEADER i archwilio dulliau newydd arloesol a… Read More…

divider
05.11.20

Rhuthun wedi’i gadarnhau fel lleoliad a phartner ffafriol Cymdeithas Beicio Cymru ar gyfer eu Felodrom yng Ngogledd Cymru

Cyhoeddodd LK2, cwmni arbenigol annibynnol, astudiaeth dichonolrwydd ac achos busnes Cyngor Tref Rhuthun. Aeth Beicio Cymru ati i adolygu’r astudiaeth ac yn dilyn hynny bu iddyn nhw gadarnhau eu bod yn dewis Rhuthun fel lleoliad i agor Felodrom yn yr Awyr Agored yng Ngogledd Cymru. Roedd hyn ar sail safle dewisol y Gymdeithas yn Glasdir… Read More…

divider
09.10.20

RYDYM YN RECRIWTIO

Rydym yn recriwtio – Swyddog Cefnogi Cyllid – Llawn Amser. Am ragor o wybodaeth cysylltwch a: admin@cadwynclwyd.co.uk / 01490 340500

divider
cronfa budd cymunedol Brenig Wind Ltd Community Benefit Fund
25.09.20

GRWPIAU CYMUNEDOL YN ELWA O DRYDYDD ROWND O ARIAN BRENIG WIND LTD

Mae Brenig Wind Ltd yn falch o gyhoeddi bod y 11 grwp canlynol wedi cael cynnig Grant Cronfa Gymunedol Brenig Wind Ltd (rownd 3: Awst 2020) Ymgeisydd: Canolfan Uwchaled Disgrifiad: Adnewyddu bar coffi a storfa cegin Swm y grant: £9,587.29 Ymgeisydd: Clocaenog Playground Project Disgrifiad: Ail osod offer chwarae sydd wedi difrodi Swm y grant: £8,935.22 Ymgeisydd:… Read More…

divider
04.09.20

Mae trawsnewid modelau busnes yn allweddol i oroesiad cynhyrchwyr Bwyd a Diod

GWNAETH gweddnewid eu modelau busnes sicrhau fod cynhyrchwyr bwyd a diod lleol a lleoliadau lletygarwch wedi goroesi’r cyfnod cyfyngiadau symud Coronafeirws.  Mae pandemig COVID-19 wedi bod yn un o’r cyfnodau mwyaf heriol yn hanes y wlad, ond mae wedi arwain hefyd at newid arwyddocaol mewn agweddau ac ysgogi arloesi. Gwnaeth cwmnïau ar draws trefi a… Read More…

divider
21.08.20

Busnesau bwyd a diod yn ymateb i heriau’r cyfnod y clo

Mae busnesau bwyd a diod wedi camu ymlaen i ateb yr ymchwydd yn y galw am gynnyrch ffres yn ystod y cyfnod clo. Mae Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru wedi canmol cwmnïau bwyd, diod a lletygarwch lleol am arallgyfeirio a newid eu modelau busnes i wasanaethu cymunedau’n well ers dechrau’r pandemig Coronafeirws. Maen nhw wedi cynnig… Read More…