divider
20.07.20

Canllawiau ar gyfer ailagor Canolfannau Cymunedol yng Nghymru

Rhagair Mae’r canllaw hwn ar gyfer canolfannau cymunedol yng Nghymru i roi trosolwg byr i chi o sut i baratoi ar gyfer ailgychwyn eich gwasanaethau pan gaiff hynny ei ganiatáu. Ar adeg cyhoeddi’r adroddiad hwn, rhaid i ganolfannau cymunedol barhau ar gau, oni bai am eithriadau penodol. Mae’r eithriadau hynny’n cynnwys darparu gwasanaethau gwirfoddol hanfodol… Read More…

divider
08.07.20

Cynhelir dathliad bwyd a diod rhanbarthol yn rhithiol eleni oherwydd y pandemig Covid-19

Roedd yr ail ddigwyddiad Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru i’w gynnal ym mis Hydref ar ôl lansiad llwyddiannus yn 2019 gyda mwy na 30 o fusnesau a 400 o ymwelwyr wedi cymryd rhan mewn cyfres o weithgareddau dros 40 diwrnod. Gwnaed y penderfyniad i gynnal yr achlysur, a drefnir gan Fwyd a Diod Bryniau Clwyd a… Read More…

divider
volunteer denbigh community first responders
03.07.20

Hwb ariannol i wirfoddolwyr sy’n achub bywydau wrth helpu i frwydro’r pandemig coronafeirws

Mae tîm o wirfoddolwyr sy’n achub bywydau, sydd wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â pharafeddygon Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn ystod yr argyfwng coronafeirws yn dathlu hwb ariannol wedi’i bweru gan wynt, sy’n werth mwy na £3,000 i dalu am offer brys newydd. Mae Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol Dinbych, sydd fel arfer yn rhoi o’u… Read More…

divider
16.06.20

Mae tafarn gymunedol Glan Llyn, Clawdd Newydd yn ganolbwynt ar gyfer darparu bwyd yn yr ardal leol

Mae menter bentref fywiog sy’n cludo bwyd a diod i bobl ynysig ac agored i niwed yn ardal orllewinol Sir Ddinbych wledig yn ystod y pandemig Covid-19 wedi derbyn mwy na £20,000 i roi hwb i’w gwasanaethau. Mae gan Glawddnewydd, pentref rhwng Rhuthun a Cherrigydrudion siop a thafarn, y Glan Llyn, sy’n cael ei rhedeg… Read More…

divider
20.05.20

Darparu arian LEADER ar gyfer cymunedau lleol

Covid 19 – Cadwyn Clwyd a Grwpiau Gweithredu Lleol yn Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam yn darparu arian LEADER ar gyfer cymorth rheng flaen. Yn sgil ymateb chwin, sefydlwyd prosiect cydweithredol wedi’i ariannu gan LEADER ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru wledig ac fe gafodd ei lansio 24ain o Fawrth.  Mae’r prosiect yn helpu… Read More…

divider
15.05.20

O’r gymuned a thu hwnt – Arloesi mewn argyfwng

Diweddariad gan Rhwydwaith Cymru Wledig Mae asiantaethau menter lleol ar flaen y gad o ran cefnogi busnesau a chymunedau lleol yn ystod pandemig Covid-19. Drwy ysgogi rhwydweithiau lleol ac adeiladu ar gysylltiadau cryf ar draws y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol, mae’r asiantaethau hyn wedi ymateb yn gyflym i roi ymatebion hyblyg, arloesol ar waith.… Read More…

divider
05.05.20

GRWPIAU CYMUNEDOL YN ELWA O AIL ROWND ARIAN CRONFA BUDD CYMUNEDOL BRENIG WIND LTD

Mae Brenig Wind Ltd yn falch o gyhoeddi bod y 22 grwp canlynol wedi cael cynnig ac wedi derbyn Grant Cronfa Gymunedol Brenig Wind Ltd (rownd 2: Chwefro – Mawrth 2020)   Ymgeisydd: Sioe Cyffylliog a Bontychel Disgrifiad: Offer – Trelar blwch 10′ gyda ramp, System PA Symudol a 2 Gazeboo Swm y grant: £3,634.86   Ymgeisydd: … Read More…

divider
30.04.20

yn darparu arian LEADER ar gyfer cymorth rheng flaen

Covid 19 – Cadwyn Clwyd a Grwpiau Gweithredu Lleol yn Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam yn darparu arian LEADER ar gyfer cymorth rheng flaen. Yn sgil ymateb chwin, sefydlwyd prosiect cydweithredol wedi’i ariannu gan LEADER ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru wledig ac fe gafodd ei lansio 24ain o Fawrth.  Mae’r prosiect yn helpu… Read More…

divider
divider
25.02.20

Grwpiau cymunedol yn elwa o rownd gyntaf o arian Brenig Wind Ltd

Mae Brenig Wind Ltd yn falch o gyhoeddi bod y 14 grwp canlynol wedi cael cynnig ac wedi derbyn Grant Cronfa Gymunedol Brenig Wind Ltd (rownd 1: Hydref – Rhagfyr 2020)   Ymgeisydd: Cyfeillion Ysgol Carreg Emlyn, Clocaenog (clwb ar ôl ysgol) Disgrifiad: 15 iPad ar gyfer clwb ar ôl ysgol a grwpiau cymunedol yn… Read More…