divider
17.09.19

Lawnsio Cronfa Newydd Budd Cymunedol Brenig Wind Ltd

Mae cronfa grant cymunedol fferm wynt o bron i £4 miliwn dros 25 mlynedd bellach ar gael i gymunedau o amgylch safle Brenig Wind Ltd i ddechrau elwa ohoni. Daw’r fferm wynt sy’n eiddo i Brenig Wind Limited yn weithredol ym mis Mawrth 2019 ac mae ganddo 16 tyrbin yr un o 2.35MW, gan roi… Read More…

divider
24.07.19

Lansio mapiau ymwelwyr a theithiau newydd

Cyn gwyliau prysur yr haf, mae Partneriaeth Twristiaeth Dyma Wrecsam wedi lansio cyfres o fapiau a theithlenni newydd i ymwelwyr sy’n ceisio annog twristiaid i ymweld â mwy o ardaloedd yn y Fwrdeistref Sirol. Yn dilyn cyfres o weithdai ar gyfer y diwydiant twristiaeth lleol yn y Gwanwyn, mae tair ar ddeg o deithlenni newydd… Read More…

divider
08.07.19

Ffair Ynni Hiraethig

Ffair Ynni Hiraethog 16eg Gorffennaf 2019 – cyfle i gael cyngor gan fudiadau yn y maes ynni (sesiwn galw mewn 17:00 – 18:45). Dilynir hyn gyda chyflwyniadau am gynlluniau ynni cymunedol (o 19:00). Cysylltwch ag Eirian Pierce Jones ar 01492 642357 neu eirian@miconwy.org i gael rhagor o fanylion.

divider
05.07.19

Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth Newydd yn Sir Ddinbych

Yn ddiweddar, lansiwyd Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth newydd sbon yn Sir Ddinbych. Mae’r cynllun rhad ac am ddim hwn wedi’i gynllunio i wella profiad ymwelwyr i bobl sy’n gweithio mewn twristiaeth, gweithio gydag ymwelwyr, sy’n byw neu’n astudio yn yr ardal. Cynhyrchwyd cyfres o fodiwlau hyfforddi rhyngweithiol ar-lein gyda chwisiau ar wahanol themâu megis trefi a… Read More…

divider
24.06.19

BLASU – denu cariadon bwyd ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru

BLASU – Yn ystod yr Hydref eleni, fe gynhelir fiesta 40 diwrnod o brofiadau yn ymwneud â bwyd, – er mwyn dathlu’r amrywiaeth wych o gynnyrch sydd gan Ogledd Ddwyrain Cymru i’w gynnig. Bydd Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru yn rhedeg trwy fis Medi, Hydref ac i fis Tachwedd. Cynhelir 30 o ddigwyddiadau fydd yn arddangos… Read More…

divider
29.04.19

Ymgynghoriad Cyhoeddus Nantglyn

Mae Cadwyn Clwyd a Chyngor Cymuned Nantglyn yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus er mwyn ystyried cyfleusterau/adnoddau presennol; sefydlu beth yw anghenion y gymuned leol; asesu’r potensial am ddatblygiad newydd a beth yw’r opsiwn mwyaf poblogaidd.   Rydym eisiau clywed eich barn chi trwy unai: Gwblhau Holiadur: trwy linc https://www.surveymonkey.com/r/Nantglyn2019 neu ar wefannau Cyngor Cymuned Nantglyn neu… Read More…

divider
18.04.19

Hwb o £220mil i’r Asiantaeth Adfywio tuag at wasanaethau cynghori yng nghefn gwlad Sir y Fflint

Caiff prosiect dwy flynedd gwerth £220,000 i symud gwasanaethau Cyngor Ar Bopeth (CAB) o drefi Sir y Fflint i’r cefn gwlad ei lansio ledled y sir. Diben ymgyrch Prosiect Cyngor Cefn Gwlad a Gwella Adnoddau Digidol, gyda chefnogaeth gan Grŵp Gweithredu Lleol Sir y Fflint ac wedi ei ariannu gan yr asiantaeth adfywio gwledig, Cadwyn… Read More…

divider
10.04.19

Ffilm yn dangos cyrchfannau poblogaidd i dwristiaid yn Sir Ddinbych

Mae ffilm newydd sbon sy’n hyrwyddo profiadau ac atyniadau twristiaeth allweddol yn Sir Ddinbych wedi’i lansio i gyd-fynd â Blwyddyn Darganfod Croeso Cymru. Mae’r ffilm yn cynnwys cyrchfannau allweddol gan gynnwys yr SC2 newydd sbon yn y Rhyl, Traeth Barkby Prestatyn, Castell Dinbych, Cadeirlan Llanelwy, Nantclwyd y Dre, Carchar Rhuthun, Canolfan Grefft Rhuthun, Dinas Brân,… Read More…

divider
29.03.19

GWIRFODDOLI YN Y GWANWYN – DIGWYDDIAD GWIRFODDOLI

Gwirfoddoli yn y Gwanwyn – digwyddiad i arddangos gwaith gwirfoddol ar Ebrill y 25ain ym Mhlas Pentwyn, Coedpoeth.  Dewch draw i fwrw golwg ar amrywiaeth a phwysigrwydd gwirfoddolwyr i fudiadau a grwpiau lleol ynghyd â’r gymuned. Bydd nifer o weithgareddau ymarferol ichi roi cynnig arnyn nhw fel bragu seidr a phladuro. Prosiect gwerth miliynau o… Read More…

divider
19.02.19

BUSNESAU LLANGOLLEN YN CEISIO ENNILL SAFON AUR MEWN HYFFORDDIANT GWASANAETH CWSMER

Bu i fusnesau blaenllaw o Langollen a’r fro fanteisio ar gyfle gan Glwb Bwyd Da Llangollen a Dyffryn Dyfrdwy i gymryd rhan yn yr hyfforddiant Gwasanaeth Cwsmer Aur Welcome Host er mwyn gofalu bod eu timau staff yn bodloni safonau gwasanaeth cwsmer rhyngwladol.   Cafodd y cwrs ei gynnal gan Cadwyn Clwyd sy’n derbyn cyllid… Read More…