divider
08.07.19

Ffair Ynni Hiraethig

Ffair Ynni Hiraethog 16eg Gorffennaf 2019 – cyfle i gael cyngor gan fudiadau yn y maes ynni (sesiwn galw mewn 17:00 – 18:45). Dilynir hyn gyda chyflwyniadau am gynlluniau ynni cymunedol (o 19:00). Cysylltwch ag Eirian Pierce Jones ar 01492 642357 neu eirian@miconwy.org i gael rhagor o fanylion.

divider
05.07.19

Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth Newydd yn Sir Ddinbych

Yn ddiweddar, lansiwyd Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth newydd sbon yn Sir Ddinbych. Mae’r cynllun rhad ac am ddim hwn wedi’i gynllunio i wella profiad ymwelwyr i bobl sy’n gweithio mewn twristiaeth, gweithio gydag ymwelwyr, sy’n byw neu’n astudio yn yr ardal. Cynhyrchwyd cyfres o fodiwlau hyfforddi rhyngweithiol ar-lein gyda chwisiau ar wahanol themâu megis trefi a… Read More…

divider
24.06.19

BLASU – denu cariadon bwyd ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru

BLASU – Yn ystod yr Hydref eleni, fe gynhelir fiesta 40 diwrnod o brofiadau yn ymwneud â bwyd, – er mwyn dathlu’r amrywiaeth wych o gynnyrch sydd gan Ogledd Ddwyrain Cymru i’w gynnig. Bydd Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru yn rhedeg trwy fis Medi, Hydref ac i fis Tachwedd. Cynhelir 30 o ddigwyddiadau fydd yn arddangos… Read More…

divider
29.04.19

Ymgynghoriad Cyhoeddus Nantglyn

Mae Cadwyn Clwyd a Chyngor Cymuned Nantglyn yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus er mwyn ystyried cyfleusterau/adnoddau presennol; sefydlu beth yw anghenion y gymuned leol; asesu’r potensial am ddatblygiad newydd a beth yw’r opsiwn mwyaf poblogaidd.   Rydym eisiau clywed eich barn chi trwy unai: Gwblhau Holiadur: trwy linc https://www.surveymonkey.com/r/Nantglyn2019 neu ar wefannau Cyngor Cymuned Nantglyn neu… Read More…

divider
18.04.19

Hwb o £220mil i’r Asiantaeth Adfywio tuag at wasanaethau cynghori yng nghefn gwlad Sir y Fflint

Caiff prosiect dwy flynedd gwerth £220,000 i symud gwasanaethau Cyngor Ar Bopeth (CAB) o drefi Sir y Fflint i’r cefn gwlad ei lansio ledled y sir. Diben ymgyrch Prosiect Cyngor Cefn Gwlad a Gwella Adnoddau Digidol, gyda chefnogaeth gan Grŵp Gweithredu Lleol Sir y Fflint ac wedi ei ariannu gan yr asiantaeth adfywio gwledig, Cadwyn… Read More…

divider
10.04.19

Ffilm yn dangos cyrchfannau poblogaidd i dwristiaid yn Sir Ddinbych

Mae ffilm newydd sbon sy’n hyrwyddo profiadau ac atyniadau twristiaeth allweddol yn Sir Ddinbych wedi’i lansio i gyd-fynd â Blwyddyn Darganfod Croeso Cymru. Mae’r ffilm yn cynnwys cyrchfannau allweddol gan gynnwys yr SC2 newydd sbon yn y Rhyl, Traeth Barkby Prestatyn, Castell Dinbych, Cadeirlan Llanelwy, Nantclwyd y Dre, Carchar Rhuthun, Canolfan Grefft Rhuthun, Dinas Brân,… Read More…

divider
29.03.19

GWIRFODDOLI YN Y GWANWYN – DIGWYDDIAD GWIRFODDOLI

Gwirfoddoli yn y Gwanwyn – digwyddiad i arddangos gwaith gwirfoddol ar Ebrill y 25ain ym Mhlas Pentwyn, Coedpoeth.  Dewch draw i fwrw golwg ar amrywiaeth a phwysigrwydd gwirfoddolwyr i fudiadau a grwpiau lleol ynghyd â’r gymuned. Bydd nifer o weithgareddau ymarferol ichi roi cynnig arnyn nhw fel bragu seidr a phladuro. Prosiect gwerth miliynau o… Read More…

divider
19.02.19

BUSNESAU LLANGOLLEN YN CEISIO ENNILL SAFON AUR MEWN HYFFORDDIANT GWASANAETH CWSMER

Bu i fusnesau blaenllaw o Langollen a’r fro fanteisio ar gyfle gan Glwb Bwyd Da Llangollen a Dyffryn Dyfrdwy i gymryd rhan yn yr hyfforddiant Gwasanaeth Cwsmer Aur Welcome Host er mwyn gofalu bod eu timau staff yn bodloni safonau gwasanaeth cwsmer rhyngwladol.   Cafodd y cwrs ei gynnal gan Cadwyn Clwyd sy’n derbyn cyllid… Read More…

divider
14.01.19

MENTER DWRISTIAETH AROS, BWYTA, GWNEUD YN LANSIO YNG NGOGLEDD DDWYRAIN CYMRU

Diben Aros, Bwyta, Gwneud ydy cynnig pecynnau sy’n gyfuniad o letyau, bwyd a gweithgareddau yn Ardal Bryniau Clwyd ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, sef AHNE mwyaf Cymru.   Mae wedi ei lansio gan Grŵp Twristiaeth Bryniau Clwyd yn sgil astudiaeth dichonolrwydd wedi ei gomisiynu gan yr asiantaeth adfywio cefn gwlad Cadwyn Clwyd. Dywedodd y… Read More…

divider
09.08.18

Yn eisiau – aelod ar gyfer Grŵp Llywio Hiraethog

Mae Grŵp Llywio Hiraethog yn chwilio am aelod newydd o’r sector breifat neu gymundol i ymuno â hwy yn y gwaith o oruchwylio datblygiad a gweithrediad Strategaeth Datblygu Hiraethog.