Cefnogi gwelliannau i ble mae bobl yn byw, gweithio a chwarae ynddynt drwy ffocysu ar adferiad ôl-Covid a thwf gwyrdd ar lefel cymunedol.

Cymunedau Gwyrdd

underline

Bwriad Cymunedau Gwyrdd yw dod a phobl a natur at eu gilydd, er lles yr amgylchedd a chymunedau; galluogi cymunedau i drawsnewid eu hardal lleol a’i gwneud yn lefydd deiniadol i fyw, gweithio a chwarae ynddynt; cynyddu cyfleoedd i wirfoddoli yn lleol a bod allan yn yr awyr agored a chryfhau cysylltedd drwy greu cyfleoedd i fywyd gwyllt ffynu ar yr un pryd.

Caiff prosiect Cymunedau Gwyrdd ei ariannu dwy gronfa Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant (ENRaW) Llywodraeth Cymru. Golygai hyn ei fod yn ofynnol i’r prosiectau/mentrau integreiddio egwyddorion Rheolaeth Gynaliadwy o Adnoddau Naturiol (SMNR) i fewn i weithgareddau ac isadeiledd cymunedol.

Bydd Cymunedau Gwyrdd yn cynnig hyd at £30,000 i 30 o gymunedau gwledig yn Siroedd Dinbych, Conwy, Fflint a Wrecsam i gymryd rhan yn y prosiect, a fydd yn cael eu dewis drwy broses galwad agored.

Nid oes dyddiad cau ar gyfer ymgeisio, bydd y rhaglen yn agored tan bydd y gronfa wedi’w chlustnodi. 

Rhai enghreifftiau o brosiectau cymwys yw:
  • Gerddi cymunedol, rhandiroedd a pherllannau, coedlannau, mynwentydd, afonydd a phyllau lleol
  • Ardaloedd bywyd gwyllt a gwarchodfeydd natur
  • Milltiroedd cymunedol i gysylltu cymunedau a thrafnidiaeth werdd gan gynnwys rhwydweithiau beicio a mannau gwefru
  • Llwybrau cerdded, trofeydd trefol a chylchdeithiau o amgylch pentrefi

Os ydych yn gymuned gyda syniad am brosiect o’r fath yn y siroedd cymwys, yna y cam cyntaf yw datgan eich diddordeb drwy lenwi’r ffurflen yma. Dychwelwch y ffurflen i Swyddog Cenfogi’r prosiect, Cara Roberts drwy ebost: cara.roberts@cadwynclwyd.co.uk.

Am fwy o wybodaeth ynglyn a’r canllawiau, dilynwch y linc yma. 

Edrychwn ymlaen i glywed gennych!

Dyma fideo byr o’r Swyddog Rheoli, Haf Roberts, yn cyflwyno prosiect Cymunedau gwyrdd:

Os hoffech sgwrs, cysylltwch gyda:

Haf Roberts, Swyddog Rheoli Prosiect Cymunedau Gwyrdd – 07508443651
neu
Cara Roberts, Swyddog Cefnogi Cymunedau Gwyrdd – 0755495376

Cymunedau Gwyrdd

NEWYDDION A ASTUDIAETHAU ACHOS

underline
22 October 2021

Cymunedau gwledig i rannu cronfa gwerth £ 1.3 miliwn ar gyfer prosiectau gwyrdd

Mae trefi a phentrefi ledled Gogledd Ddwyrain Cymru yn cael eu heirio i lunio prosiectau gwyrdd arloesol er mwyn ennill darn o gronfa gwerth £1.3 miliwn gyda’r nod o hybu’r amgylchedd leol. Nod y gronfa Cymunedau Gwyrdd yw i ddarparu cefnogaeth i brosiectau cynaliadwy a arweinir gan gymunedau. Bydd y gronfa’n cael ei lansio’r mis… Read More…