Mae prosiect Arloesi Cymunedol Sir Ddinbych yn ddull bartneriaith rhwng Asiantaeth Datblygiad Gwledig Cadwyn Clwyd a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych. Bydd y gweithgareddau yn ffocysu ar ddatblygiad economaidd lleol a arweinir gan gymunedau, a fydd yn galluogi cymunedau daearyddol a sectoraidd o fewn Sir Ddinbych i wireddu a meithrin arloesedd ac agwedd entrepreneuaidd ar lefel lleol a micro. Bydd prosiect Cronfa Adnewyddu Cymunedol y Deyrnas Unedig yn ymddwyn fel catalydd ar gyfer ymyrraeth bellach drwy’r Gronfa Ffyniant Gyffredin.

 

Bydd elfen Cadwyn Clwyd yn cyflawni’r gweithgareddau canlynol:

Byddwn yn cyflawni buddsoddiad mewn busnesau lleol a chymunedau drwy gefnogi cymunedau, busensau a entrepreneuriaid ar lefel micro a lleol er mwyn rhyddhau eu potensial creadigol a chefnogi arloesedd. Bydd gweithgareddau yn ffocysu ar:

  • Gwella cynhyrchiant busnesau, cystadleuedd a thyfiant
  • Cefnogi entrepreneuriaeth ac arloesedd
  • Hwyluso cydweithrediad lleol ar ddatblygiad economaidd i gyflawni ychwanegu gwerth drwy weithio ar y cyd a gwell cydweithredu

Byddwn yn gweithio gyda:

  • Grwpiau Gweithredu Lleol Sir Ddinbych – clystyrau o grwpiau cymunedol daearyddol (e.e. yn berthnasol i drefi marchnad neu ystadau diwydiannol) a chlystyrau o gymunedau sectoraidd o fusnesau bach a micro i’w galluogi nhw i ymgymryd a phrosiectau peilot ac astudiaethau dichonoldeb ar sail gyfunol gyda ffocws ar dyfiant gwyrdd ac adferiad ôl-cofid. Bydd y gwaith fydd yn cael ei gyflawni yn ffurfio’r sail i gynigion i’r Gronfa Ffyniant Gyffredin.
  • Grant Arloesol Busnesau Unigol Sir Ddinbych – Busnesau bach a micro unigol (yn cychwyn ac sy’n bodoli’n barod) gan gynnwys mentrau cymdeithasol, i arloesi a threialu cynnyrch newydd, prosesau, a darparu gwasanaethau gyda phwyslais ar arloesedd a entrepreneuriaeth. Bydd y prosiect yn treialu pecyn cefnogaeth ar gyfer unigolion a chyrff busnes ar lefel lleol i ddatblygu mentrau a syniadau busnes gyda ffocws cryf ar ryddhau potensial creadigol. Bydd prosiect peilot yn cael ei dreialu gan ddarparu bwrsariaeth ar gyfer costau refeniw o £5,000 ar gyfer 25 o ymgeiswyr yn Sir Ddinbych gyda’I gilydd, a chefnogaeth ymarferol drwy Busnes Cymru.

camau nesaf….

grwpiau cymunedol

Os ydych yn grŵp cymunedol yn Sir Ddinbych sydd â syniad am brosiect, y cam cyntaf yw datgan eich diddordeb drwy lenwi Datganiad o Ddiddordeb (DoD).  Ceir manylion llawn yn y Nodiadau Cyfarwyddyd.

Dychwelwch y DoD drwy e-bost at: admin@cadwynclwyd.co.uk gan gyfeirio at Arloesedd Cymunedol Sir Ddinbych yn y llinell bwnc.

busnesau

Os ydych yn fusnes ac eisiau gwneud cais am Grant Arloesedd Sir Ddinbych, cyfeiriwch at y Nodiadau Cyfarwyddyd.

nodwch: oherwydd natur fach y cymorth sydd ar gael, mae’r cynllun hwn yn fwyaf addas ar gyfer microfusnesau a busnesau bach newydd

Os ydych yn meddwl eich bod yn bodloni’r meini prawf ar gyfer cyllid grant, cwblhewch y Datganiad o Ddiddordeb a’i ddychwelyd drwy e-bost at gwawrelena@barsbyassociates.com gan gyfeirio at Grant Arloesedd Sir Ddinbych yn y llinell bwnc. 

Arloesi Cymunedol Sir Ddinbych

DIWEDDARIAD PROSIECTAU

underline
22 June 2022

Cyfleusterau Cymunedol Cynaliadwy

Mae Cadwyn Clwyd (Asiantaeth Datblygu Gwledig) wedi ymuno ag arbenigwyr ynni DEG (Datblygiadau Egni Gwledig) i gynnig 12 archwiliad ynni am ddim i sefydliadau yn Sir Ddinbych sy’n rheoli adeiladau cymunedol. Mae’r argyfwng hinsawdd presennol a’r argyfwng costau byw yn cyflwyno heriau mawr i grwpiau cymunedol sy’n rhedeg adeiladau cymunedol hanfodol, megis neuaddau pentref a… Read More…

04 February 2022

Cyhoeddi cyllid newydd ar gyfer Sir Ddinbych

Mae arloeswyr ac entrepreneuriaid sydd â syniadau am brosiectau cynaliadwy yn cael eu hannog i wneud cais am grantiau a fydd yn ysgogi adferiad economaidd ôl-Covid yn Sir Ddinbych. Dan arweiniad Cadwyn Clwyd a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd), bydd prosiect Arloesedd Cymunedol Sir Ddinbych gwerth £600,000 yn canolbwyntio ar annog cwmnïau micro, grwpiau… Read More…

Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn rhaglen Llywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Nod hwn yw cefnogi pobl a chymunedau sydd fwyaf mewn angen ledled y DU i dreialu rhaglenni a dulliau newydd i baratoi ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredinol y DU. Mae’n buddsoddi mewn sgiliau, cymuned a lleoedd, busnes lleol, a chefnogi pobl i mewn i gyflogaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewal-fund-prospectus