Mae prosiect Arloesi Cymunedol Sir Ddinbych yn ddull bartneriaith rhwng Asiantaeth Datblygiad Gwledig Cadwyn Clwyd a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych. Bydd y gweithgareddau yn ffocysu ar ddatblygiad economaidd lleol a arweinir gan gymunedau, a fydd yn galluogi cymunedau daearyddol a sectoraidd o fewn Sir Ddinbych i wireddu a meithrin arloesedd ac agwedd entrepreneuaidd ar lefel lleol a micro. Bydd prosiect Cronfa Adnewyddu Cymunedol y Deyrnas Unedig yn ymddwyn fel catalydd ar gyfer ymyrraeth bellach drwy’r Gronfa Ffyniant Gyffredin.

 

Bydd elfen Cadwyn Clwyd yn cyflawni’r gweithgareddau canlynol:

Byddwn yn cyflawni buddsoddiad mewn busnesau lleol a chymunedau drwy gefnogi cymunedau, busensau a entrepreneuriaid ar lefel micro a lleol er mwyn rhyddhau eu potensial creadigol a chefnogi arloesedd. Bydd gweithgareddau yn ffocysu ar:

  • Gwella cynhyrchiant busnesau, cystadleuedd a thyfiant
  • Cefnogi entrepreneuriaeth ac arloesedd
  • Hwyluso cydweithrediad lleol ar ddatblygiad economaidd i gyflawni ychwanegu gwerth drwy weithio ar y cyd a gwell cydweithredu

Byddwn yn gweithio gyda:

  • Grwpiau Gweithredu Lleol Sir Ddinbych – clystyrau o grwpiau cymunedol daearyddol (e.e. yn berthnasol i drefi marchnad neu ystadau diwydiannol) a chlystyrau o gymunedau sectoraidd o fusnesau bach a micro i’w galluogi nhw i ymgymryd a phrosiectau peilot ac astudiaethau dichonoldeb ar sail gyfunol gyda ffocws ar dyfiant gwyrdd ac adferiad ôl-cofid. Bydd y gwaith fydd yn cael ei gyflawni yn ffurfio’r sail i gynigion i’r Gronfa Ffyniant Gyffredin.
  • Grant Arloesol Busnesau Unigol Sir Ddinbych – Busnesau bach a micro unigol (yn cychwyn ac sy’n bodoli’n barod) gan gynnwys mentrau cymdeithasol, i arloesi a threialu cynnyrch newydd, prosesau, a darparu gwasanaethau gyda phwyslais ar arloesedd a entrepreneuriaeth. Bydd y prosiect yn treialu pecyn cefnogaeth ar gyfer unigolion a chyrff busnes ar lefel lleol i ddatblygu mentrau a syniadau busnes gyda ffocws cryf ar ryddhau potensial creadigol. Bydd prosiect peilot yn cael ei dreialu gan ddarparu bwrsariaeth ar gyfer costau refeniw o £5,000 ar gyfer 25 o ymgeiswyr yn Sir Ddinbych gyda’I gilydd, a chefnogaeth ymarferol drwy Busnes Cymru.

Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn rhaglen Llywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Nod hwn yw cefnogi pobl a chymunedau sydd fwyaf mewn angen ledled y DU i dreialu rhaglenni a dulliau newydd i baratoi ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredinol y DU. Mae’n buddsoddi mewn sgiliau, cymuned a lleoedd, busnes lleol, a chefnogi pobl i mewn i gyflogaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewal-fund-prospectus