digitallines
ehangu'r gorwel gyda thechnolegau

DIGIDOL

underline

THEMA 5 LEADER – DATBLYGU TECHNOLEGAU DIGIDOL

Mae thema 5 yn ymwneud â phrosiectau sy’n cefnogi ac yn gwella sut mae grwpiau cymunedol a busnesau yn defnyddio technoleg ddigidol. Mae technoleg ddigidol newydd yn cynnig cyfleoedd i ardaloedd gwledig elwa ohonyn nhw er mwyn hyrwyddo gwaith datblygu gwledig, entrepreneuriaeth, cynnwys pawb yn y gymdeithas a darparu gwasanaethau sylfaenol. Gall gweithgareddau’r thema hon gynnwys datblygu apiau a rhaglenni newydd, rhoi technolegau newydd ar brawf, gweithgareddau i godi ymwybyddiaeth o dechnolegau digidol newydd, dangos sut mae modd defnyddio’r technolegau hyn er budd masnachol neu ddarpariaeth gwasanaethau, a hyfforddiant ar dechnoleg ddigidol.

Rhai prosiectau sydd wedi derbyn cefnogaeth ydy prosiect peilot oedd yn edrych ar ddarpariaeth band eang gan ddefnyddio ‘gofod gwyn’ teledu, apiau gor-realaeth (AR) newydd er mwyn cynnig dehongliad ar ffurf adloniant mewn safle treftadaeth, astudiaeth dichonolrwydd sy’n edrych ar y llefydd gorau i osod mannau gwefrio i geir trydan a rhaglen hyfforddi ar-lein ar gyfer llysgenhadon twristiaeth gwirfoddol.