divider
19.02.19

BUSNESAU LLANGOLLEN YN CEISIO ENNILL SAFON AUR MEWN HYFFORDDIANT GWASANAETH CWSMER

Bu i fusnesau blaenllaw o Langollen a’r fro fanteisio ar gyfle gan Glwb Bwyd Da Llangollen a Dyffryn Dyfrdwy i gymryd rhan yn yr hyfforddiant Gwasanaeth Cwsmer Aur Welcome Host er mwyn gofalu bod eu timau staff yn bodloni safonau gwasanaeth cwsmer rhyngwladol.   Cafodd y cwrs ei gynnal gan Cadwyn Clwyd sy’n derbyn cyllid… Read More…

divider
14.01.19

MENTER DWRISTIAETH AROS, BWYTA, GWNEUD YN LANSIO YNG NGOGLEDD DDWYRAIN CYMRU

Diben Aros, Bwyta, Gwneud ydy cynnig pecynnau sy’n gyfuniad o letyau, bwyd a gweithgareddau yn Ardal Bryniau Clwyd ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, sef AHNE mwyaf Cymru.   Mae wedi ei lansio gan Grŵp Twristiaeth Bryniau Clwyd yn sgil astudiaeth dichonolrwydd wedi ei gomisiynu gan yr asiantaeth adfywio cefn gwlad Cadwyn Clwyd. Dywedodd y… Read More…

divider
09.08.18

Yn eisiau – aelod ar gyfer Grŵp Llywio Hiraethog

Mae Grŵp Llywio Hiraethog yn chwilio am aelod newydd o’r sector breifat neu gymundol i ymuno â hwy yn y gwaith o oruchwylio datblygiad a gweithrediad Strategaeth Datblygu Hiraethog.

divider
20.07.18

Lansio Rhwydwaith iBeacon

Lansiad Rhwydwaith iBeacon ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru ym mhafiliwn Llangollen. Mae’r ap bellach yn barod i’w lawrlwytho i ddarganfod y llwybrau lleol. Mae’r ap ar gael ar android neu apple store trwy chwilio am ‘North East Wales’.

divider
09.07.18

Cyfarfod Sioeau Gwledig

  Mae Eirian Jones, Cydlynydd Hiraethog, yn awyddus i gynnal cyfarfod â’r rhai ohonoch chi sy’n gweithio’n galed i gynnal y sioeau gwledig hyn o fewn yr ardal Hiraethog er mwyn darganfod beth yw’r heriau a cheisio am atebion posib.

divider
27.06.18

Lansiad iBeacon

Fe’ch gwahoddir i lansiad Llwybrau Digidol Gogledd Ddwyrain Cymru.

divider
20.06.18

Taith Dysgu Loop Head

Taith Dysgu diweddar i Loop Head.

divider
19.06.18

Lansio yn Swyddogol y Cynllun Hydro Corwen

Ymwelodd Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, â Chorwen ar Fai 17eg i lansio’r cynllun hydro y dref yn swyddogol.

divider
14.03.18

Dichonoldeb Ein Tirwedd Deiniadol

Ymchwiliodd y prosiect hwn i’r meysydd canlynol: Adolygiad o’r dreftadaeth adeiledig a’u cyflwr ynghyd â rhaglen waith. Arolwg cysylltedd cynefinoedd a nodi prosiectau posibl Nifer o weithgareddau ymgysylltu cymunedol a fydd yn arwain at gynllun datblygu cymunedol Cysyniad dylunio a chynllun ar gyfer yr Ardd Dell ym Mhlas Newydd Mae’r ymchwil uchod ar gael i’w… Read More…

divider
09.03.18

Awyr Tywyll

Nod y prosiect hwn oedd codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd awyrgylch tywyll ar draws ystod o ffactorau amgylcheddol a chymdeithasol ac i wneud asesiad o ansawdd yr awyr yn ystod nosweithiau ar draws Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy AHNE.