divider
14.11.18

Cronfa Budd Cymunedol Brenig Wind Limited

Mae Brenig Wind Limited wedi’i leoli yn ardal Cyngor Cymuned Nantglyn a ward etholiadol Llanrhaeadr yng Nghinmeirch yn ardal Cyngor Sir Ddinbych.  Mae’r datblygwyr, CGN Europe Energy wedi gosod 16 tyrbin a phob un ohonynt yn 2.35MW, sy’n creu cyfanswm capasiti o 37.6MW ac mae’n ymrwymedig i dalu cronfa budd cymunedol o 3000/MW â chyswllt i’r Mynegai… Read More…

divider
09.08.18

Yn eisiau – aelod ar gyfer Grŵp Llywio Hiraethog

Mae Grŵp Llywio Hiraethog yn chwilio am aelod newydd o’r sector breifat neu gymundol i ymuno â hwy yn y gwaith o oruchwylio datblygiad a gweithrediad Strategaeth Datblygu Hiraethog.

divider
20.07.18

Lansio Rhwydwaith iBeacon

Lansiad Rhwydwaith iBeacon ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru ym mhafiliwn Llangollen. Mae’r ap bellach yn barod i’w lawrlwytho i ddarganfod y llwybrau lleol. Mae’r ap ar gael ar android neu apple store trwy chwilio am ‘North East Wales’.

divider
09.07.18

Cyfarfod Sioeau Gwledig

  Mae Eirian Jones, Cydlynydd Hiraethog, yn awyddus i gynnal cyfarfod â’r rhai ohonoch chi sy’n gweithio’n galed i gynnal y sioeau gwledig hyn o fewn yr ardal Hiraethog er mwyn darganfod beth yw’r heriau a cheisio am atebion posib.

divider
27.06.18

Lansiad iBeacon

Fe’ch gwahoddir i lansiad Llwybrau Digidol Gogledd Ddwyrain Cymru.

divider
20.06.18

Taith Dysgu Loop Head

Taith Dysgu diweddar i Loop Head.

divider
19.06.18

Lansio yn Swyddogol y Cynllun Hydro Corwen

Ymwelodd Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, â Chorwen ar Fai 17eg i lansio’r cynllun hydro y dref yn swyddogol.

divider
14.03.18

Dichonoldeb Ein Tirwedd Deiniadol

Ymchwiliodd y prosiect hwn i’r meysydd canlynol: Adolygiad o’r dreftadaeth adeiledig a’u cyflwr ynghyd â rhaglen waith. Arolwg cysylltedd cynefinoedd a nodi prosiectau posibl Nifer o weithgareddau ymgysylltu cymunedol a fydd yn arwain at gynllun datblygu cymunedol Cysyniad dylunio a chynllun ar gyfer yr Ardd Dell ym Mhlas Newydd Mae’r ymchwil uchod ar gael i’w… Read More…

divider
09.03.18

Awyr Tywyll

Nod y prosiect hwn oedd codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd awyrgylch tywyll ar draws ystod o ffactorau amgylcheddol a chymdeithasol ac i wneud asesiad o ansawdd yr awyr yn ystod nosweithiau ar draws Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy AHNE.

divider
07.03.18

Peilot Hyfforddiant Sector Awyr Agored

Fel rhan o’r Peilot Hyfforddiant Sector Awyr Agored i brofi ymagwedd newydd mewn hyfforddiant gweithgarwch awyr agored, crëwyd canllaw maes ymarferol diddosi i gynefin unigryw a bywyd gwyllt y Gamlas Llangollen.