divider
29.04.19

Ymgynghoriad Cyhoeddus Nantglyn

Mae Cadwyn Clwyd a Chyngor Cymuned Nantglyn yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus er mwyn ystyried cyfleusterau/adnoddau presennol; sefydlu beth yw anghenion y gymuned leol; asesu’r potensial am ddatblygiad newydd a beth yw’r opsiwn mwyaf poblogaidd.   Rydym eisiau clywed eich barn chi trwy unai: Gwblhau Holiadur: trwy linc https://www.surveymonkey.com/r/Nantglyn2019 neu ar wefannau Cyngor Cymuned Nantglyn neu… Read More…

divider
18.04.19

Hwb o £220mil i’r Asiantaeth Adfywio tuag at wasanaethau cynghori yng nghefn gwlad Sir y Fflint

Caiff prosiect dwy flynedd gwerth £220,000 i symud gwasanaethau Cyngor Ar Bopeth (CAB) o drefi Sir y Fflint i’r cefn gwlad ei lansio ledled y sir. Diben ymgyrch Prosiect Cyngor Cefn Gwlad a Gwella Adnoddau Digidol, gyda chefnogaeth gan Grŵp Gweithredu Lleol Sir y Fflint ac wedi ei ariannu gan yr asiantaeth adfywio gwledig, Cadwyn… Read More…

divider
10.04.19

Ffilm yn dangos cyrchfannau poblogaidd i dwristiaid yn Sir Ddinbych

Mae ffilm newydd sbon sy’n hyrwyddo profiadau ac atyniadau twristiaeth allweddol yn Sir Ddinbych wedi’i lansio i gyd-fynd â Blwyddyn Darganfod Croeso Cymru. Mae’r ffilm yn cynnwys cyrchfannau allweddol gan gynnwys yr SC2 newydd sbon yn y Rhyl, Traeth Barkby Prestatyn, Castell Dinbych, Cadeirlan Llanelwy, Nantclwyd y Dre, Carchar Rhuthun, Canolfan Grefft Rhuthun, Dinas Brân,… Read More…

divider
29.03.19

GWIRFODDOLI YN Y GWANWYN – DIGWYDDIAD GWIRFODDOLI

Gwirfoddoli yn y Gwanwyn – digwyddiad i arddangos gwaith gwirfoddol ar Ebrill y 25ain ym Mhlas Pentwyn, Coedpoeth.  Dewch draw i fwrw golwg ar amrywiaeth a phwysigrwydd gwirfoddolwyr i fudiadau a grwpiau lleol ynghyd â’r gymuned. Bydd nifer o weithgareddau ymarferol ichi roi cynnig arnyn nhw fel bragu seidr a phladuro. Prosiect gwerth miliynau o… Read More…

divider
19.02.19

BUSNESAU LLANGOLLEN YN CEISIO ENNILL SAFON AUR MEWN HYFFORDDIANT GWASANAETH CWSMER

Bu i fusnesau blaenllaw o Langollen a’r fro fanteisio ar gyfle gan Glwb Bwyd Da Llangollen a Dyffryn Dyfrdwy i gymryd rhan yn yr hyfforddiant Gwasanaeth Cwsmer Aur Welcome Host er mwyn gofalu bod eu timau staff yn bodloni safonau gwasanaeth cwsmer rhyngwladol.   Cafodd y cwrs ei gynnal gan Cadwyn Clwyd sy’n derbyn cyllid… Read More…

divider
14.01.19

MENTER DWRISTIAETH AROS, BWYTA, GWNEUD YN LANSIO YNG NGOGLEDD DDWYRAIN CYMRU

Diben Aros, Bwyta, Gwneud ydy cynnig pecynnau sy’n gyfuniad o letyau, bwyd a gweithgareddau yn Ardal Bryniau Clwyd ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, sef AHNE mwyaf Cymru.   Mae wedi ei lansio gan Grŵp Twristiaeth Bryniau Clwyd yn sgil astudiaeth dichonolrwydd wedi ei gomisiynu gan yr asiantaeth adfywio cefn gwlad Cadwyn Clwyd. Dywedodd y… Read More…

divider
14.11.18

Cronfa Budd Cymunedol Brenig Wind Limited

Mae Brenig Wind Limited wedi’i leoli yn ardal Cyngor Cymuned Nantglyn a ward etholiadol Llanrhaeadr yng Nghinmeirch yn ardal Cyngor Sir Ddinbych.  Mae’r datblygwyr, CGN Europe Energy wedi gosod 16 tyrbin a phob un ohonynt yn 2.35MW, sy’n creu cyfanswm capasiti o 37.6MW ac mae’n ymrwymedig i dalu cronfa budd cymunedol o 3000/MW â chyswllt i’r Mynegai… Read More…

divider
09.08.18

Yn eisiau – aelod ar gyfer Grŵp Llywio Hiraethog

Mae Grŵp Llywio Hiraethog yn chwilio am aelod newydd o’r sector breifat neu gymundol i ymuno â hwy yn y gwaith o oruchwylio datblygiad a gweithrediad Strategaeth Datblygu Hiraethog.

divider
20.07.18

Lansio Rhwydwaith iBeacon

Lansiad Rhwydwaith iBeacon ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru ym mhafiliwn Llangollen. Mae’r ap bellach yn barod i’w lawrlwytho i ddarganfod y llwybrau lleol. Mae’r ap ar gael ar android neu apple store trwy chwilio am ‘North East Wales’.

divider
09.07.18

Cyfarfod Sioeau Gwledig

  Mae Eirian Jones, Cydlynydd Hiraethog, yn awyddus i gynnal cyfarfod â’r rhai ohonoch chi sy’n gweithio’n galed i gynnal y sioeau gwledig hyn o fewn yr ardal Hiraethog er mwyn darganfod beth yw’r heriau a cheisio am atebion posib.

1 2 3