cefnogi twristiaeth a'r economi ymwelwyr

Cronfa Twf Twristiaeth Sir y Fflint

underline

Ariennir prosiect Cronfa Twf Twristiaeth Sir y Fflint gan Lywodraeth y DU drwy’r Gronfa Ffyniant Gyffredin (UKSPF), drwy’r flaenoriaeth fuddsoddi ‘cefnogi busnesau lleol’. Mae nod y prosiect yn cyd-fynd â nodau’r UKSPF i hybu cynhyrchiant, cyflog, swyddi a safonau byw drwy dyfu’r sector preifat, gyda ffocws ar gefnogi mentrau micro a bach yn Sir y Fflint.

Yr amcanion yw:

  • Creu swyddi a hybu cydlyniant cymunedol, trwy fuddsoddiadau sy’n adeiladu ar ddiwydiannau a sefydliadau sy’n bodoli eisoes, ac yn amrywio o gymorth i ddechrau busnesau i welliannau gweladwy i dwristiaeth leol, a’r sector ymwelwyr.
  • Cynyddu buddsoddiad y sector preifat mewn gweithgareddau sy’n hybu twf, drwy gymorth wedi’i dargedu i ficrofusnesau a busnesau bach i ymgymryd ag arloesedd newydd i gwmni, mabwysiadu technolegau a thechnegau carbon isel sy’n gwella cynhyrchiant, sy’n defnyddio ynni’n effeithlon; gwella profiad yr ymwelydd; a thargedu marchnadoedd newydd.

 

Y DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU YW’R 4YDD O FEHEFIN, 2024. YMGEISIWCH NAWR!

Ynglŷn â’r grant: 

Bydd Cronfa Twf Twristiaeth Sir y Fflint yn cefnogi mentrau twristiaeth micro a bach yn Sir y Fflint yn uniongyrchol trwy ddarparu grant o 70%, hyd at uchafswm o £17,500 (cyfanswm gwerth y prosiect o £25,000) tuag at gostau sy’n ymwneud â chyflwyno cynhyrchion newydd, prosesau newydd a charbon. technolegau lleihau; gwella profiad yr ymwelydd; a thargedu marchnadoedd newydd. Bydd isafswm gwariant prosiect o £4,000 (£2,800 grant, £1,200 arian cyfatebol arian parod).

Pwy all wneud cais: 

Bydd busnesau micro, bach a chanolig presennol, busnesau newydd o fewn y sectorau twristiaeth ac economi ymwelwyr yn Sir y Fflint yn gymwys i wneud cais.

Nod y prosiect yw annog mentrau i feithrin arloesedd a buddsoddiad sy’n cyfrannu’n adeiladol at yr economi twristiaeth ac ymwelwyr yn Sir y Fflint.

Ceir manylion llawn Cronfa Twf Twristiaeth Sir y Fflint yn y NODIADAU CYFARWYDDYD. 

Mae’r cyfnod ymgeisio ar gyfer ceisiadau wedi dod i ben.

 

Os hoffech drafod eich syniadau, cysylltwch â: 

Cara Roberts ar 01490 340500 / 07554953765