y broses

SUT RYDYM NI'N GWNEUD PENDERFYNIADAU

underline

Y GRŴP GWEITHREDU LLEOL A’R STRATEGAETH DATBLYGU LLEOL

Mae LEADER yn ddull cymunedol sy’n gweithio o’r gwaelod i fyny sy’n annog gweithio mewn partneriaeth traws-sector, rhwydweithio a chydweithio. Prif ganolbwynt y cynllun ydy Datblygu Cymunedol Lleol (CLLD), gaiff ei gyflawni drwy roi grym i Grwpiau Gweithredu Lleol (GGLl) yn eu proses datblygu gwledig eu hunain a dyrannu adnoddau iddyn nhw er mwyn hynny.

Y GGLl ydy’r corff sy’n penderfynu sut caiff arian LEADER ei ddyrannu i brosiectau yn yr ardal wledig leol. Mae tri GGLl yng Ngogledd-ddwyrain Cymru: GGLl Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Sir Wrecsam.  Mae gan bob GGLl 18 aelod lleol o’r sectorau cymunedol (6), preifat (6) a chyhoeddus (6) yn ogystal ag ymgynghorwyr ychwanegol o gyrff eraill. Mae gofyn i aelodau’r GGLl fynd i gyfarfodydd chwarterol i drafod ceisiadau am brosiectau a dyrannu arian ar eu cyfer. Mae gan yr aelodau hyn ddealltwriaeth o faterion lleol ac maen nhw wedi ennill toreth o brofiad trwy weithio yn y sectorau cymunedol, preifat neu gyhoeddus yn yr ardal wledig. Mae hon yn swydd ddi-dâl a gwirfoddol sydd ddim yn rhoi unrhyw risg ariannol ar aelodau’r GGLl yn bersonol.

Mae’r rhaglen LEADER yn cyfrif 5% o gyllideb RhDG, sy’n cyfateb i tua £47.5 miliwn. Ym mis Awst 2015, fe wnaeth Llywodraeth Cymru ddyrannu’r arian hwn i’r 22 GGLl ar draws Cymru. Bu i hyn sefydlu’r cyllidebau rhaglen canlynol ar gyfer pob Sir (gydag arian EARDF, Llywodraeth Cymru yn cyd-ariannu ac arian cyfalaf lleol):

  • Ardal Wledig Sir Ddinbych: £2,233,688
  • Ardal Wledig Sir y Fflint: £2,924,812
  • Ardal Wledig Sir Wrecsam: £2,674,250

Caiff blaenoriaethau a’r weledigaeth strategol ar gyfer sut dylai’r arian gael ei wario eu cyfleu yn y Strategaeth Datblygu Lleol (SDLl). Mae’r dogfennau SDLl yn rhestru anghenion, heriau a chyfleoedd lleol; ac yna’n amlinellu cyfres o gamau gweithredu er mwyn cwrdd â’r amcanion hyn er mwyn sicrhau twf sy’n gynaliadwy, yn glyfar ac yn cynnwys pawb.

Cadwyn Clwyd ydy’r corff gweinyddol sy’n gweithredu ar ran GGLl Gogledd-ddwyrain Cymru. Am fwy o wybodaeth am LEADER a’r broses ymgeisio, cysylltwch gyda Cadwyn Clwyd.