Dysgwch amdanom ni

Amdanom Ni

underline

Asiantaeth Datblygu Gwledig yw Cadwyn Clwyd Cyfyngedig. Mae’n darparu arweiniad a chymorth i ddatblygu ac arallgyfeirio’r economi gwledig yn Sir Ddinbych,  Sir y Fflint a Wrecsam drwy gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd (yr UE), cronfeydd domestig y Deyrnas Unedig (y DU) a chronfeydd sector preifat. Mae’r Cwmni’n canolbwyntio ar weithredu sy’n ysgogi cyfranogi ar lawr gwlad, gweithio drwy bartneriaeth ac arloesi, i gefnogi prosiectau ar gyfer cymunedau gwledig a grwpiau sector. Mae’n gweithio’n uniongyrchol gyda chymunedau lleol i helpu i ddatblygu prosiectau sydd o fudd i economi lleol yr ardal.

Mae gan y Cwmni a’i staff gyfoeth o brofiad o ddarparu rhaglenni datblygu gwledig o fewn y sectorau Arallgyfeirio Amaethyddiaeth, Bwydydd Amaethyddol a Bwydydd Arbenigol, Cynlluniau Amgylcheddol, Twristiaeth Ddiwylliannol, Twristiaeth Werdd, Prosiectau Treftadaeth a Chadwraeth, Datblygu Mentrau Cymdeithasol, Datblygu Cymuned, Adeiladu Galluoedd Cymunedol, Mynediad i Wasanaethau a Phrosiectau ar y Cyd ag ardaloedd gwledig eraill yn Ewrop.

Ar hyn o bryd, mae’r Cwmni yn cyflwyno elfennau o Raglen Datblygu Gwledig Cymru a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ardaloedd gwledig yn Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam ac mae’n ymwneud â chefnogi gweithgareddau a phrosiectau o fewn y meysydd canlynol:

Darganfod

Ein Cefndir

underline

Cwmni Cyfyngedig drwy Warant (di-elw) yw Cadwyn Clwyd ac fe’i corfforwyd yn 2001 i roi rhaglenni datblygu gwledig ar waith yn ardaloedd gwledig Sir y Fflint a Sir Ddinbych. Mae gan y Cwmni 10 Chyfarwyddwr, sy’n cynrychioli gwahanol sectorau economaidd-gymdeithasol sy’n berthnasol i’r ardal leol, ynghyd â Grŵp Cynghori Technegol y Bartneriaeth, sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r sector cyhoeddus a’r sector cymdeithasol ac sy’n darparu cyngor i’r Cwmni.

Mae gan y Cwmni amrywiaeth eang o raglenni y mae wedi’u rheoli ers iddo gael ei sefydlu. Mae’r rhain yn cynnwys: LEADER+, Erthygl 33, Leonardo Da Vinci o dan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF), INTERREG IIIB, Gweithredu dros Gymunedau Gwledig

Cwmni hefyd yn ysgogi arian o amrywiaeth o ffynonellau allanol megis Awdurdodau Lleol, Cronfa Gynaliadwyedd yr Ardoll Agregau, y Gronfa Treth Tirlenwi, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cronfeydd Bwyd-amaeth Llywodraeth Cymru (a’r WDA gynt), Cronfa Datblygu Cynaliadwy AHNE, Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru, Cronfeydd Cyngor Cefn Gwlad Cymru, y Loteri – Arian i Bawb, Ymddiriedolaeth Fferm Wynt Tir Mostyn a Foel Goch, Cronfa Dreftadaeth y Loteri a Gweithredu Busnesau Gwledig / Menter Trefi a Phentrefi Bach (STVEI). Hefyd, mae gan y Cwmni lawer o brofiad o ddarparu rhaglenni allanol o dan gontract – rhaglenni fel Cyswllt Ffermio, Blas ar Gymru, Llysgenhadon Diwylliant Bwyd a Chynghorwyr Busnesau Bwyd.

darparu arweiniad a chymorth

divider
Cysylltwch â ni

Cysylltu â Cadwyn Clwyd

underline

Cysylltwch â Cadwyn Clwyd trwy lenwi’r ffurflen isod a bydd un o’r tîm yn cysylltu â chi.

E-bost: admin@cadwynclwyd.co.uk