divider
19.06.18

Lansio yn Swyddogol y Cynllun Hydro Corwen

Ymwelodd Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, â Chorwen ar Fai 17eg i lansio’r cynllun hydro y dref yn swyddogol.

divider
14.03.18

Dichonoldeb Ein Tirwedd Deiniadol

Ymchwiliodd y prosiect hwn i’r meysydd canlynol: Adolygiad o’r dreftadaeth adeiledig a’u cyflwr ynghyd â rhaglen waith. Arolwg cysylltedd cynefinoedd a nodi prosiectau posibl Nifer o weithgareddau ymgysylltu cymunedol a fydd yn arwain at gynllun datblygu cymunedol Cysyniad dylunio a chynllun ar gyfer yr Ardd Dell ym Mhlas Newydd Mae’r ymchwil uchod ar gael i’w… Read More…

divider
09.03.18

Awyr Tywyll

Nod y prosiect hwn oedd codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd awyrgylch tywyll ar draws ystod o ffactorau amgylcheddol a chymdeithasol ac i wneud asesiad o ansawdd yr awyr yn ystod nosweithiau ar draws Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy AHNE.

divider
07.03.18

Peilot Hyfforddiant Sector Awyr Agored

Fel rhan o’r Peilot Hyfforddiant Sector Awyr Agored i brofi ymagwedd newydd mewn hyfforddiant gweithgarwch awyr agored, crëwyd canllaw maes ymarferol diddosi i gynefin unigryw a bywyd gwyllt y Gamlas Llangollen.

divider
07.03.18

Dichonoldeb Pwynt Gwerthu Darparwyr Awyr Agored

Mae hwn yn astudiaeth ddichonoldeb i bennu’r posibilrwydd o gynhyrchu system Pwynt Gwerthu pwrpasol ar gyfer darparwyr awyr agored, darparwyr gwely a brecwast a grwpiau partneriaethau eraill yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

divider
31.01.18

Canolfan Natur ar gyfer Llangollen

Sut fyddech chi’n teimlo am ganolfan dysgu a darganfod natur pob tywydd yn Llangollen? A fyddech chi’n ymweld â theithiau cerdded lleol, wrth ymweld â’r rheilffordd, neu fynd â’ch plant / wyrion yno? Mae’r syniad wedi cael ei ddatblygu gan rai rhieni Llangollen sydd bellach yn chwilio am fewnbwn i’r syniad i weld a yw’n… Read More…

divider
24.01.18

Rhwydwaith Amgylchedd Busnes Wrecsam

Dewch Draw i’r digwyddiad rhwydweithio agoriadol gyda Thîm Busnes a Buddsoddiad Cyngor Wrecsam ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

divider
16.01.18

Rhwydwaith iBeacon

Mae’r iBeacons ar gyfer Treffynnon, Yr Wyddgrug, Y parlwr Du a Llanelwy yn barod i’w gael ei ddefnyddio. Chwiliwch am enw’r dref ar yr App Store neu Google Play i’w lawr lwytho cyn dechrau ar y llwybr. Mae yna fap ar yr ap sy’n dangos lle mae’r holl iBeacons. Gadewch inni wybod beth rydych yn… Read More…

divider
12.01.18

Ymweliad i Moorepark

Fel rhan o brosiect Teithiau Dysgu bu 15 o ffermwyr llaeth Siroedd Dinbych a Fflint, ym mis Gorffennaf, draw yn Ne Iwerddon yn ymweld ậ ffermydd ac yn benodol i fynd i ddiwrnod agored sefydliad ymchwil llaeth Moorepark sydd 20 milltir i’r Gogledd o Cork. Os hoffech wybod mwy am y prosiect yma cysylltwch â… Read More…

divider
11.01.18

Adfywio Blychau Ffôn Coch

Ychydig o luniau o Giosgau Ffôn Coch wedi ei hadnewyddu yng Nglyndyfrdwy, Gwaenysgor ac Eryrys.