heritagelines
datblygu ein

TREFTADAETH

underline

THEMA 1 LEADER: YCHWANEGU GWERTH AT HUNANIAETH LEOL AC ADNODDAU NATURIOL A DIWYLLIANNOL

Bydd thema 1 LEADER yn cefnogi prosiectau sy’n edrych ar ffyrdd newydd o ddatblygu, gwella neu elwa yn gynaliadwy o werth masnachol ac adloniadol ffynonellau naturiol a diwylliannol ardal wledig Gogledd-ddwyrain Cymru. Yn benodol, bydd yn gwneud y gorau o ddau brif ‘atyniad’ i ymwelwyr: Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd ac Ardal Dyffryn Dyfrdwy a Safle Treftadaeth y Byd Pont Ddŵr Pontcysyllte a’r Gamlas. Bydd enghreifftiau o fentrau yn cynnwys: astudiaethau peilot ar dechnoleg, offer a thechnegau newydd er mwyn dehongli treftadaeth; gweithgareddau hyfforddi ac addysgiadol i grwpiau treftadaeth a gwirfoddolwyr; rhoi cynnig ar ddigwyddiadau a gweithgareddau newydd; astudiaethau peilot ar fecanweithiau cefnogi arloesol i grwpiau a mentrau o fewn yr ardaloedd hyn er mwyn troi ymweliadau twristiaid yn gyfalaf; ac edrych ar, trwy astudiaethau dichonolrwydd neu gwmpasu, ffyrdd ymlaen i grwpiau lleol ddiogelu, datblygu ac elwa yn gynaliadwy o asedau treftadaeth mwy.

Rhai prosiectau sydd wedi derbyn cefnogaeth ydy Rhwydwaith ibeacons sy’n cynnig dehongliad digidol yn syth ar ffonau clyfar ymwelwyr, prosiect sy’n edrych ar ffyrdd newydd a chyffrous o ddefnyddio hen flychau ffôn coch, Astudiaeth Gwmpasu Awyr Dywyll sy’n edrych i weld a all yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ennill Statws Awyr Dywyll a phrosiect Hyfforddiant Treftadaeth Ddigidol.