Grŵp Gweithredu Lleol

GGLl Wrecsam

underline

Mae Grŵp Gweithredu Lleol yn bartneriaeth o sefydliadau a phobl leol allweddol sy’n gyfrifol am y rhaglen LEADER ym mhob ardal yn Sir Ddinbych Wledig, Sir y Fflint Wledig a Wrecsam Wledig. Grŵp Gweithredu Lleol yw’r corff sy’n gwneud penderfyniadau mewn perthynas â gweithredu’r rhaglen LEADER, mae Cadwyn Clwyd wedyn yn gweinyddu’r Rhaglen o dan gyfarwyddyd y Grŵp Gweithredu Lleol. Mae 18 aelod ar bob GGLl yn cynrychioli sectorau cyhoeddus, preifat a chymunedol / gwirfoddol yn yr ardal wledig. Mae gan bob GGLl  ymgynghorwyr i roi cyngor a chyfarwyddyd lle bo angen.

Cymunedol/Gwirfoddol Community/Voluntary Preifat / Private Cyhoeddus / Public Ymgynghorwyr Advisor
John Gallanders (AVOW) Jo Edwards (Grŵp Cynhyrchwyr Bwyd / Food Producers Group) Paul Mitchell (CNC / NRW) Janine Beggan (CBSW / WCBC)

 

Susan Gittins (NMCP) Nicola Lewis Smith (Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd  / Canal & River Trust) Cllr. Terry Evans (Cynghorwyr CBSW / WCBC Cllrs) Rebeccah Lowry

(CBSW / WCBC)

 

Susan Kempster (Cymdeithas Gymunedol Pontcysyllte / Aqueduct Community Association)  Gary Brown (Busnes / Business) Wendy Sime (Cynghorydd Cymunedol / Community Cllr) Gareth Evans (Cadwyn Clwyd)
Gwyneth Mabyn Pickering (Connects Oedran / Age Connects) Rebecca Morgan (CBSW / WCBC) Dave Shiel / Paul Mitchell (AHNE / AONB)
David Darlington (Cadwyn Clwyd) Rona Griffiths (Coleg Cambria)
Gill Stephen (Menter Iaith)

 

Cllr Hugh Jones (Cynghorwyr CBSW / WCBC Cllrs)
Cysylltu â ni

Cysylltu â Cadwyn Clwyd

underline

Cysylltwch â Cadwyn Clwyd trwy lenwi’r ffurflen isod a bydd un o’r tîm yn cysylltu â chi.

E-bost: admin@cadwynclwyd.co.uk